Ve smyslu nařízení EP a Rady EU 2016/679 General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) a zákona č. 1/2006 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“)

Provozovatel

Provozovatelem je: RELAX PROPERTIES, s.r.o. , IČ: 53784961, DIČ: 2121506464, se sídlem: Na vyhlídce 5, 900 31 Stupava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., oddíl Sro, vložka: 152886/B.

Kontaktní údaje provozovatele jsou: Relax Properties, s.r.o., adresa: Na vyhlídce 5, 900 31 Stupava, e-mail: [email protected], telefonní číslo: +421 911 819 152.

Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů dotyčné osoby provozovatelem

uzavření Kupní smlouvy, Nájemní smlouvy, Smlouva o zastupování, Smlouva o rezervaci nemovitosti, Smlouva o poskytnutí součinnosti při koupi nemovitosti (Zprostředkovatelská smlouva), Zmocnění, Dohody o složení zálohy, vypracování Předávacího protokolu, Návrhu na vklad, Informace, poučení a souhlasu spotřebitele smlouvách uzavíraných na dálku nebo smlouvě uzavřené mimo provozní prostory, zejména příprava uzavření příslušné smlouvy nebo jiného z uvedených dokumentů, evidence smlouvy a souvisejících dokumentů včetně všech jejich změn v interním systému provozovatele, plnění předmětu smlouvy a kontrola jejího plnění ze strany dotčené osoby, vyřizování reklamací a stížností, vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s neplněním smlouvy – právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je 6 ods. 1 písm. b) nařízení, tzn. plnění příslušné smlouvy,

vypracování Záznamu o obhlídce – právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) nařízení, t. j. náš oprávněný zájem. Naším oprávněným zájmem v tomto případě je řádný a nerušený výkon naší podnikatelské činnosti, kterou bychom nemohli provádět v případě, pokud byste ohledně prodeje, resp. nájmu nemovitosti komunikovali se zájemcem bez naší účasti navzdory tomu, že zájemce Vám byl představen naší společností,

zpracování osobních údajů za účelem realizace inzerce přes internetové realitní portály v realitních CRM softwarech, tzn. nabídka nemovitostí za účelem jejich prodeje, resp. pronájmu třetí osobě, přičemž v příslušných realitních CRM softwarech jsou k jednotlivým nemovitostem z důvodu jednodušší identifikace pro provozovatele uváděny i osobní údaje dotčené osoby jako vlastníka nemovitosti, které však nejsou viditelné třetím osobám – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení, tzn. plnění příslušné smlouvy,

vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů, zejména správa a fakturace služeb poskytnutých na základě smluv, zpracování účetních, daňových dokladů a faktur – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení, tzn. plnění povinností podle zvláštních předpisů, zejména zákona č.j. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů,

evidence pošty a správa registratury, tzn. evidence a správa poštovních zásilek, pošty doručované a odesílané z a do elektronické schránky a evidence a archivace smluv, účetních, daňových a souvisejících dokladů v interních systémech provozovatele – právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. c) nařízení, t. j. splnění naší zákonné povinnosti podle zvláštních předpisů, a to zejména podle zákona o účetnictví a zákona č.j. 395/2002 Sb. o archivech a registraturách ao změně a doplnění některých zákonů,

reklama a marketing služeb a produktů provozovatele, zejména zasílání informačních newsletterů o našich nabídkách, produktech a službách a aktuální nabídce nemovitostí a pod. – právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a) nařízení, tzn. souhlas dotyčné osoby. Dále zasílání novinek, informačních článků z realitního prostředí.

Dále sbírání dat a zpracování dat pro účely marketingu a marketingové kampaně z: Google Analytics, Google Search Console, YouTube, Facebook, Instagram a Facebook Pixels. Data budou využita pouze pro naše marketingové účely.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění vymezených účelů zpracování osobních údajů, nejvýše však po dobu trvání 10 let od jejich poskytnutí. Faktury, jakož i další daňové a účetní doklady uchováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let od roku, kterého se týkají. Osobní údaje zpracovávané pro účely reklamy a marketingu

uchováváme po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány. V případě, že namítnete na zpracování Vašich osobních údajů na přímý marketing našich služeb a produktů, přestaneme Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále uchovávat a zpracovávat. V takovém případě nám to prosím sdělte na e-mail: [email protected]

S kým sdílíme vaše data

Všechny Vaše osobní údaje budou ukládány v našich interních systémech a budou námi poskytovány pouze potřebným spolupracujícím subjektům (zprostředkovatelům), kterými jsou zejména zájemci o prodej/kupu/nájem nemovitostí, auditoři, právní poradci, notáři, znalci a odhadci hodnoty nemovitostí, daňoví, účetní a finanční zprostředkovatelé, realitní makléři, banky, pojišťovny, osoby vykonávající reklamní a marketingovou činnost pro provozovatele, za účelem inzerce a také provozovatelé internetových realitních portálů v realitních CRM softwarech, a to v rozsahu, který je nezbytně nutný pro výkon jejich práce nebo práv, a které zároveň ve vztahu k poskytnutým nebo zpřístupněným informacím budou mít v rozsahu a za podmínek sjednaných v písemné smlouvě, kterou s nimi uzavíráme nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy povinnost zachovávat o takových informacích mlčenlivost.

Jaká práva máte nad svými údaji

Jako subjekt údajů máte podle obecního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenesitelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

top hodnocení ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;